Statutul Filialei Buzau

STATUTUL FILIALEI JUDEȚENE BUZAU

A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA 

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. – (1) Filiala Judeţeană Buzau a Asociaţiei Comunelor din România, denumită în continuare Filiala, este constituită prin hotărârea autentificată a Adunării generale a Asociaţiei, cu respectarea prevederilor legale.

(2) Prin Asociaţie, în condiţiile prezentului statut, se înţelege Asociaţia Comunelor din România, iar prin județ, se înțelege județul Buzau.

(3) Filiala desfășoară activitate de utilitate publică în interesul general al colectivitățile locale din județ.

Art. 2. – Filiala funcţionează, de drept şi de fapt, ca structură teritorială a Asociaţiei șiare:

a) un număr de minim trei membri;

b) organe de conducere proprii;

c) patrimoniu distinct de cel al Asociaţiei.

Art. 3. – Filiala este o entitate cu personalitate juridică de drept privat fără scop lucrativ/patrimonial, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare şi de conservare, în condiţiile stabilite de Asociaţie prin actul constitutiv al Filialei.

Art. 4. – Filiala poate încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Asociaţiei, numai pe baza deciziei prealabile a Consiliului director al Asociaţiei.

Art. 5. – (1) Personalitatea juridică a Filialei se dobândeşte de la data înscrierii Filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(2) În vederea înscrierii Filialei, reprezentantul Asociaţiei, de regulă,

președintele acesteia, depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă sediul Filiala, următoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) hotărârea de constituire a Filialei;

c) prezentul statut;

d) actul constitutiv, potrivit modelului-cadru stabilit prin decizia Consiliului director al Asociației;

e) actele doveditoare ale sediului;

f) actele doveditoare ale patrimoniului iniţial.

(3) Președintele Asociației, prin dispoziție, poate delega atribuția realizării demersurilor în vederea înscrierii Filialei în Registrul asociațiilor și fundațiilor,președintelui Filialei sau, în lipsa acestuia, unei alte persoane.

(4) Actul doveditor al sediului este, de regulă, hotărârea consiliului local/județean prin care se aprobă darea în folosință gratuită a clădirii proprietate publică sau privată sau a unei părți din aceasta pentru desfășurarea activității Filialei. Actul doveditor al sediului se poate face și cu contractul de vânzare-cumpărare, în cazul achiziționării unei clădiri, precum și cu orice altă convenție privind închirierea, concesiunea, darea în folosință, inclusiv comodatul, unei clădiri sau a unei părți din aceasta.

(5) Filiala are însemne proprii prin care se individualizează între celelalte filiale din cadrul Asociației și de Asociație, respectiv: antet și sigiliu.

(6) Drapelul și imnul Filialei sunt identice cu cele ale Asociației.

(7) În cazul în care Consiliul director decide schimbarea sediului, actul doveditor al acestuia este oricare dintre actele prevăzute la alin. (4).

Citiţi întreg statutul, în format pdf.

Statutul Filialei judetene Buzau a Asociaţiei Comunelor din România

 

Comments are closed.