Anunt concurs – Auditor intern – ACOR Buzau

FILIALA BUZAU A ASOCIATIEI COMUNELOR DIN ROMANIA

Organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de auditor intern

Concursul se va desfasura in data de 11 iunie 2018 ora 10 la sediul din cadrul Primariei Comuna Valea Salciei. Dosarele de concurs vor fi depuse la sediul din cadrul Primariei Comuna Valea Salciei  pana la data de 31 mai 2018 , orele 12.00.

Relatii suplimentare se pot obtine la:

– Filiala Judeteana Buzau a Asociatiei Comunelor din Romania, telefon: 0762203886, persoana de contact: Radulescu Claudia.

Conditii de participare

Conditii generale:

 1. Sa aiba cetatenie romana si domiciliul  in judetul Buzau
 2. Sa fie cunoscator al limbii romane scris si vorbit;
 3. Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 4. Sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare;
 5. Sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea unei actiuni contra umanitatii , contra statului sau contra autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciul , care impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Conditii specific functiei auditor intern I:

 1. Studii superioare economice, cu licenta , recunoscute; vechime in specialitatea studiilor peste 20 ani
 2. Vechime in specialitatea postului de auditor intern de peste 10 ani
 3. Cunostinte de operare pe calculator nivel avansat (Windows, Word, Excel, PowerPoint, utilizare Internet si posta electronica);
 4. Disponibilitate pentru deplasari frecvente in judetul Buzau;
 5. Abilitati , calitati si aptitudini necesare: integritate morala, independenta si obiectivitate, competenta profesionala, confidentialitate.
 6. Permis categoria B

Conditii specific functiei auditor intern II:

 1. Studii superioare economice, cu licenta , recunoscute; vechime in specialitatea studiilor peste 5 ani
 2. Vechime in specialitatea postului de auditor intern: fara vechime
 3. Cunostinte de operare pe calculator nivel avansat (Windows, Word, Excel, PowerPoint, utilizare Internet si posta electronica);
 4. Disponibilitate pentru deplasari frecvente in judetul Buzau;
 5. Abilitati , calitati si aptitudini necesare: integritate morala, independenta si obiectivitate, competenta profesionala, confidentialitate.
 6. Permis categoria B

Alte conditii specifice , continutul dosarului si bibliografia pot fi cunoscute la sediul Filialei Judetene Buzau a Asociatiei Comunelor din Romania.

Inscrierea la concurs

Inscrierea la concurs se va face la sediul Filialei Judetene Buzau a Asociatiei Comunelor din Romania, pana la data de 31 mai 2018, orele 12.00.

Acte necesare pentru Dosarul de inscriere:

– copia actului de identitate;

– copiile diplomelor de studii si a altor acte care atesta efectuarea unei specializari insotite de documente originale sau copii legalizate;

– copii documente care atesta vechimea in munca, in specialitatea studiilor si in specialitatea postului;

– adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza;

– cazierul judiciar;

– curriculum vitae;

– minim 2 scrisori de recomandare de la persoane cu experienta in domeniul auditului intern;

– declaratie privind respectarea prevederilor art. 20 alin. 1 din Legea auditului public intern, referitoare la incompatibilitatile auditorilor interni;

– o lucrare in domeniul auditului intern.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale , care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei sau copii legalizate.

 Bibliografie

Legea nr 672/2002 privind auditul public intern , cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea nr 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern , cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea nr 1183/2012 privind aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea functiei de audit public intern

Hotararea nr 1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice

Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita auditorului intern;

Ordonanta Guvernului nr 119/1999 privind controlul financiar intern si controlul financiar preventive, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul nr 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice;

Legea administratiei publice locale nr 215/2001 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea Finantelor Publice nr 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea Finantelor publice locale nr 273/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

 

Desfasurarea concursului

Loc desfasurare: sediul Filialei Judetene Buzau a Asociatiei Comunelor din Romania din cadrul Primariei Comuna Valea Salciei.

Selectia dosarelor de inscriere : 31 mai 2018.

Proba scrisa la data de 11 iunie 2018, ora 10.00. Comunicarea rezultatelor la proba scrisa ora 14.00. Depunerea eventualelor contestatii la proba scrisa se face in termen de 24 ore de la ora comunicarii rezultatelor.

Interviul in data de 12 iunie 2018,  incepand cu ora 13.00. Rezultatele finale se comunica in cursul aceleiasi zile. Depunerea eventualelor contestatii asupra rezultatelor finale se face in termenul maxim de 24 ore de la ora comunicarii acestora.

 

Presedinte,

Ec Musat Marian

Bookmark the permalink.